Нийгэм
2023.06.06 15:16
3083
Танилц: Хөгжлийн банкны өмчлөлд шилжсэн худалдан борлуулах үл хөдлөхүүд

Хөгжлийн банкны зүгээс худалдан борлуулахад бэлэн, маргаангүй үл хөдлөх эд хөрөнгийг борлуулахаар мэдээлэл хийлээ. Хөгжлийн банк нь зээлийн эргэн төлөлтийг бэлэн мөнгөөр, өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгөөр, үнэт цаасаар барагдуулан ажиллаж байна. Банкнаас зээлийг бэлэн мөнгөөр барагдуулах зарчим баримталж байгаа боловч чанаргүй, эрсдэл өндөртэй зээлийн эргэн төлөлтийг шүүхийн шийдвэрийн дагуу барьцаа хөрөнгөөр хангуулж, банкны өмчлөлд шилжүүлэн төлж барагдуулах нөхцөл байдал үүссэн. 

Хөгжлийн банкны өмчлөлд шилжсэн худалдан борлуулах 18 үл хөдлөх